Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Run Happy, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73974137. Wanneer je traint en/of deelneemt aan een activiteit bij Run Happy ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.  

Diensten van Run Happy

Run Happy biedt verschillende diensten aan, namelijk hardloopclinics en runningtherapie. Op alle diensten zijn dezelfde voorwaarden van toepassing.  

Het bijwonen van trainingen is geheel op eigen risico. Houd er rekening mee dat je te allen tijde voor jezelf verantwoordelijk bent.

Afmelden voor een training runningtherapie kan tot 24 uur van tevoren. Doe je dit tijdig, dan kan deze opnieuw worden ingepland.

Afmelden voor een training van de clinic kan tot 1 uur van tevoren. Deze training kan niet worden ingehaald.

Besluit je tussentijds te stoppen met de clinic, dan is restitutie niet mogelijk

Wanneer je je tijdens een van de trainingen bij Run Happy misdraagt en de training verstoort, mag de trainer je, nadat hij je eerst heeft verzocht je fatsoenlijk te gedragen, verbieden om trainingen in de toekomst bij te wonen.

Om een training bij te mogen wonen, geef je aan dat je, als sporter, in staat bent tot deelname aan de trainingen. Je neemt niet deel aan de trainingen wanneer dit in tegenspraak is met medische adviezen. Run Happy is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade.  

Tijdens de trainingen ben je zelf verantwoordelijk voor je spullen. Run Happy is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van meegebrachte spullen.

Bij gevaarlijk weer kan de training worden afgelast (hagel, storm of onweer). Onder alle andere omstandigheden gaat de training gewoon door.

Run Happy – overig 

Alle door Run Happy verstrekte stukken, zoals loopschema’s , video’s enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door jou en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Run Happy worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

Run Happy is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie. Run Happy verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Voor meer informatie hierover kan het privacystatement worden geraadpleegd, te vinden via https://runhappy.nl.

Run Happy behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je wordt verzocht deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen op de website, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.  

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden onthef je Run Happy van alle aansprakelijkheid voor letselschade en schade aan eigendommen.

Privacystatement

Run Happy streeft ernaar om diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is.

Respect voor de privacy en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens die worden verwerkt  

Run Happy verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Run Happy hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Run Happy verwerkt:
voor- en achternaam
geslacht 
geboortedatum 
adresgegevens 
telefoonnummer 
e-mailadres 
rekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Run Happy verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens aangaande jouw gezondheid. Deze informatie verstrek je om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Run Happy. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag

Run Happy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
het afhandelen van jouw betaling      
verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder 
om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren     
om je te informeren over wijzigingen van de diensten en producten  
om training op maat te geven

Hoe lang Run Happy persoonsgegevens bewaart  

Run Happy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Run Happy hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens: 
– standaard persoonsgegevens > fiscale bewaartermijn 7 jaar 
– persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden online informatie > Zo lang als je zelf ingeschreven wenst te blijven

Delen van persoonsgegevens met derden

Run Happy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Run Happy (bijvoorbeeld de accountant), sluit Run Happy een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Run Happy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Run Happy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Run Happy een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een andere door jou opgegeven organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar karina@runhappy.nl. Run Happy reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Autoriteit Persoonsgegevens

Run Happy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe Run Happy persoonsgegevens beveiligt

Run Happy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op karina@runhappy.nl.

Wijziging privacystatement

Run Happy behoudt zich het recht voor, dit privacystatement te wijzigen. Je wordt verzocht dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.